Hoppa till innehåll

 

Skolskjuts, skolresor

Innan du ansöker om skolskjuts är det viktigt att du tar del av anvisningarna nedan, välj att läsa om den typ av skolskjuts som du avser att ansöka om, skolskjuts grundskola, skolskjuts grundsärskola eller skolskjuts särskilda skäl.

Den vanligaste frågan vi får till oss är, från vilket avstånd man har rätt till skolskjuts/skolbusskort.

Avståndstabell

Årskurs

Avstånd till skola

Avstånd till hållplats

Förskoleklass och åk 1

2 km

2 km

Årskurs 2-3

3 km

2 km

Årskurs 4-6

4 km

3 km

Årskurs 7-9

5 km

4 km

Skolskjuts - grundskolan

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och innebär att kommunen har ett ansvar för att grundskoleelever på ett säkert sätt ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet. Utifrån detta har sedan kommunen utformat ett skolskjutsreglemente och regelverk utifrån lokala förutsättningar och ställningstaganden. Se skolskjutsreglementet nedan.

Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen. Exempel på detta är alkolås, garanterad sittplats med bälte och årliga utrymningsövningar.

Skolskjuts bedrivs inom Vänersborgs kommun med skolbusskort i linjetrafik, upphandlad skolbusstrafik samt i undantagsfall med taxi.

Avståndsregler

Avståndet mäts mellan hemmet och skolan via närmaste gång-/cykelväg.

Avståndstabell

Årskurs

Avstånd till skola

Avstånd till hållplats

Förskoleklass och åk 1

2 km

2 km

Årskurs 2-3

3 km

2 km

Årskurs 4-6

4 km

3 km

Årskurs 7-9

5 km

4 km


Växelvis boende

Elever som har växelvis boende hos båda vårdnadshavarna har i vissa fall rätt till skolskjuts, skolbuss eller skolbusskort, från den ena eller de båda adresserna. Förutsättningarna är att adresserna ligger inom Vänersborgs kommun och uppfyller avståndsreglerna.

Val av annan skola än anvisad skola

Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle placerat dem i. Om inte kommunen kan anordna skolskjuts för dessa elever utan att det uppstår organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen ska kommunen även anordna skolskjuts för dessa elever.

Elever inom F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts blir berättigade till skolbusskort i linjetrafik, oavsett val av skola inom Vänersborgs kommun.

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Elever som är inskrivna i fritidshemsverksamhet/pedagogisk omsorg är inte berättigade till skolskjuts. Skolskjutsberättigad elev som inte har fritidsplats/pedagogisk omsorg alla dagar i veckan ska för att ansökan ska beviljas, lämna in uppgifter på hur många resor som eleven planerar göra per vecka. Skolskjutsen beviljas endast vid skoldagens början och slut.

Skolbusskort

Skolbusskortet är giltigt till och med 15:e september nästkommande läsår.

Om en elev förlorar sitt skolbusskort eller på annat sätt förstör det, faktureras en administrativ avgift på 125 kr ex. moms för nytt skolbusskort.

Skolskjuts - särskolan taxi

Skolskjuts sker även till kommunens särskolor. Trafiken utförs med taxi och specialfordon och styrs från Västtrafiks beställningscentral i Falköping.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst

Trafiken är samordnad, vilket innebär att bilen i regel hämtar flera elever på sin väg in mot skolan. Det är därför viktigt att passa den tid som meddelas i början av terminen.
Missar ni tiden, ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan.

Ändringar i turen
Vid bestående förändringar av skolskjutsbehovet kontakta skolskjutsansvarig. Vid snabbt uppkomna förändringar som t ex sjukdom kan avbeställning göras direkt till beställningscentralen.

Skolskjuts - särskilda skäl

Andra skäl än avstånd som kan ge rätt till skolskjuts är funktionshinder eller annan särskild omständighet.
För skolskjuts vid varaktigt funktionshinder hos en elev (läkarintyg måste bifogas) eller vid någon annan särskild omständighet ska ansökan göras till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar efter individuell prövning.

Du ansöker om skolskjuts särskilda skäl via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolskjutsansökan grundskola, grundsärskola e-tjänst

KONTAKT

Skolskjutssamordnare grundskolan:
Emma Björnström

Telefon:    
0521-72 24 85

E-post:
skolskjuts@vanersborg.se

Särskoleskjutssamordnare:
Marie Martinsson

Telefon:
0521-72 12 80

E-post:
marie.martinsson@vanersborg.se

Samres beställnings­central:
010 173 02 00

E-post:
fastaresor.skovde@samres.se

Birger Sjöberggymnasiet
Box 217
462 23 Vänersborg

Besöksadress:
Idrottsgatan 3

Telefon:
0521-72 18 11

E-post:
infobsg@kunskapsforbundet.se

Hemsida
Birger Sjöberggymnasiets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.