Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och innebär att kommunen har ett ansvar för att grundskoleelever på ett säkert sätt skall ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet. Utifrån detta har sedan kommunen utformat ett skolskjutsreglemente och regelverk utifrån lokala förutsättningar och ställningstaganden.

Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen. Exempel på detta är alkolås, garanterad sittplats med bälte, utdelning av reflexvästar, årliga utrymningsövningar samt kommande satsningar på mobila hållplatser.

Skolskjuts bedrivs inom Vänersborgs kommun med linjetrafik, upphandlad skolbusstrafik samt i undantagsfall med taxi.

För aktuella avståndskrav/regler se skolskjutsreglementet nedan.