Hoppa till innehåll

 

Lärplattform InfoMentor

Vid behov av support

Support

Behöver du hjälp med InfoMentor kan du maila: infomentorsupport@vanersborg.se

 • Ge en beskrivning av ärendet
 • För- och efternamn och födelsedata (6 första siffrorna) på vårdnadshavare.
 • För- och efternamn och vilken förskola/skola barnet/barnen går på.
 • Om du vill bli kontaktad via telefon så maila in ditt telefonnummer så hör vi av oss så snart som möjligt.

InfoMentor - Vänersborgs kommuns lärplattform 

Infomentor är en lärplattform där personal på förskola och skola kan kommunicera med vårdnadshavare och elever kring barnets/elevens lärande och utveckling. Här hanteras kontakt mellan hem och förskola/skola, närvaro/frånvaro, schema, pedagogisk planering och dokumentation i ett verktyg. Den ger förutsättningar att kunna följa barns och elevers utveckling och lärande. 

InfoMentors elev- och vårdnadshavarvy kallas InfoMentor Hub. Den finns både som webbsida och som app och innehåller samma information. Via Infomentor Hub får man nyheter och information rörande barnets vardag på förskola eller skola. Här registrerar man frånvaro, bokar utvecklingssamtal, lägger in barnschema för förskola och fritids samt följer barnets kunskapsutveckling. Även kalenderhändelser och information om arbetsuppgifter finns här. Elever och vårdnadshavare har samma funktioner i InfoMentor Hub förutom att elever inte kan rapportera frånvaro, boka utvecklingssamtalstider eller registrera fritidsschema. Vårdnadshavare får konto till InfoMentor första dagen som barnet har sin barnomsorgsplacering eller skolplacering, Elever har möjlighet att få konto i InfoMentor från årskurs 3.

Inloggning

Inloggning

Det går att logga in på Infomentor lärplattform med Bank-ID eller med användarnamn och lösenord både via webben (www.infomentor.se) och via appen. Appen - InfoMentor Hub laddas ner från Google Play eller App Store. Inloggning i appen eller på webbsidan kan ske via Bank-ID första dagen som bar-net/eleven påbörjar sin placering.

För att logga in med Bank-ID väljer man på Infomentors inloggningssida "Andra inloggningssätt", välj Vänersborgs kommun. För att logga in med användarnamn och lösenord kommer ett aktiveringsmail att skickas till vårdnadshavare första dagen som barnet/eleven påbörjar sin placering, förutsatt att man som vårdnadshavare har angett sin e-postadress vid inskrivning av barnet/eleven i Vänersborgs kommun. Detta mail är aktivt i 14 dagar.

Att tänka på: Bank-ID-inloggningen på webbsidan är aktiv i 20 min. När man loggar in sig med Bank-ID i appen är man inloggad tills man aktivt loggar ut sig själv (via de 3 prickarna högst upp till höger inne i appen, alltså inte enbart genom att stänga ner eller "svajpa bort" appen). För att komma åt boxarna med säkrare inloggning, Dokumentation och Bedömning (endast skolan), behöver man göra en ny Bank-ID-inloggning.Om man inte har Bank-ID kontaktar man skolan för att ange att man behöver få informationen på annat sätt.

Som en informationssäkerhetsåtgärd rekommenderar vi att man som vårdnadshavare loggar ut ur appen när man inte längre använder den (detta gäller oavsett om man använt Bank-ID eller användarnamn och lösenord). Observera att man inte får notiser i appen när man är utloggad.

Om ni glömmer bort ert lösenord, går ni till inloggningssidan hos InfoMentor Länk till annan webbplats., och klickar på Nytt lösenord för att få ett återställningsmail skickat till er.

Om ni har frågor om inloggningen hör ni av er till infomentorsupport@vanersborg.se

Länk till InfoMentors inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Bank-ID inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaroanmälan

Förskola

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro.Tänk på att inte skriva in hälsouppgifter i frånvaroanmälan då vi enligt GDPR ska undvika den typen av uppgifter i detta system.

Skola

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro. Anmälan görs för hel eller del av dag för ditt barn.

Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen som vårdnadshavare inte har meddelat skolan.

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Det kommer också en notis i InfoMentor Hub vid denna ogiltiga frånvaro. Vid elevs ogiltiga frånvaro vid fler tillfällen under samma dag notifieras detta bara i InfoMentor Hub.

Alltså, för att få information om frånvaro som gäller samtliga lektionstillfällen under dagen behöver man som vårdnadshavare ha appen nedladdad för att få push-notiser.

Hur hanteras personuppgifter

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
E-post:barnutbildning@vanersborg.se
Telefon: 0521-72 10 00

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet:

Vänersborgs kommun har ett externt dataskyddsombud från JP Infonet. Hon heter Laura Gashi och har följande kontaktuppgifter.
E-post: dso.vanersborg@jpinfonet.se
Telefon: 042-29 33 12

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna:

Personuppgifter kommer att behandlas i Lärplattformen InfoMentor som är en molnbaserad plattform. Lärplattformen har till syfte att stödja de pedagogiska processerna (planering, bedömning och dokumentation), information och kommunikation i de olika skolformerna/verksamheterna samt vara ett effektivt arbetsredskap för pedagogisk personal och skolledare. Systemet ska stödja kommunikationen mellan pedagoger/personal och elever samt mellan pedagoger/personal och vårdnadshavare.

Personuppgifter behandlas i syfte att kunna tillhandahålla kontohantering, support till användare, kommunikation/information mellan användare och elevdokumentation.

Vilken rättslig grund behandlingen stödjer sig på:

Vänersborgs kommun är en myndighet där större delen av verksamheten regleras i lag eller beslut, därför är verksamheten i huvudsak av allmänt intresse. Den personuppgiftsbehandling som kan kopplas till Vänersborgs kommuns kärnuppdrag får anses nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Även administrativa uppgifter som är nödvändiga för förvaltningen och som krävs för att myndigheten ska fungera utförs av allmänt intresse, liksom informationsspridning om kommunens verksamhet.

Den lagliga grund som främst används för att hantera personuppgifter i lärplattformen är allmänt intresse, det gäller även bilder och filmer på barn/elever i barn- och elevprofilen och i dokumentationen. Bilderna är synliga och nedladdningsbara för behörig personal och barnets/elevens vårdnadshavare. Samtycke krävs för övrig publicering av bilder/filmer i lärplattformen.

Mottagare eller kategorier av mottagare:

Inga överföringar till tredje land.

Servrar finns i Sverige.

Personuppgifterna får endast behandlas av ett biträde etablerat inom EU/EES.

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras:

Barn- och utbildningsförvaltningen lagrar personuppgifter i lärplattformen utifrån kommunens dokumenthanteringsplan.

Den registrerades rättigheter:

Se länk nedan "Så hanterar vi dina personuppgifter".

Var hämtas personuppgifter från:

Personuppgifterna hämtas från barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetssystem Procapita som hanterar elev, personal och vårdnadshavares personuppgifter. Personuppgifter som elevdokumentation och betyg registreras av pedagoger. Personuppgifter inhämtas även direkt från de registrerade t ex vid fotografering av barn och elever.

Vilka personuppgifter hanteras:

Personuppgifter som kommer att behandlas för barn, elev, vårdnadshavare och personal:

 • Personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Användarnamn
 • Adress, ort och postnummer
 • Telefon
 • E-post
 • IP-nummer
 • Samordningsnummer


Så hanterar vi dina personuppgifter - Vänersborgs kommun (vanersborg.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

När kan jag som ny användare av InfoMentor lägga in tider för barn på förskola och/eller fritids

Du kommer att få tilldelat dig ett konto i InfoMentor första dagen som ditt/dina barn har sin barnomsorgsplacering (första dagen ditt barn är på förskola/fritids) och kan då börja registrera tider.


Jag kan inte koppla appen, jag får följande felmeddelande (se bild nedan) vad gör jag?

Felmeddelande Word, 75 kB. (Word, 75 kB)

Kontrollera om det är rätt app som du har laddat ner, den ska heta InfoMentor Hub. Om du inte hittar den appen i AppStore eller Google Play så kan det vara några inställningar som du behöver ändra.

Telefonen måste vara inställd så att butiken (AppStore eller Google Play) tittar på appar för den svenska marknaden och sen för att kunna konfigurera appen måste även språkinställningarna vara på svenska


Hur fungerar notifieringar i InfoMentor Hub?

Notifieringarna syns i ikonen som ser ut som en klocka i den lila menyn högst upp på startsidan. En notifiering skickas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer du till motsvarande plats i InfoMentor Hub.

På kvällen kommer en daglig sammanfattning som push-notis i telefonen för eventuellt olästa händelser (om du har valt att ha den push-notisen aktiv).

Om du har fått ett meddelande i InfoMentor syns detta på ikonen som ser ut som ett brev i den lila menyn högst upp på startsidan. Meddelande går inte med i den dagliga sammanfattningen.

Vad som notifieras ute i telefonen är olika beroende på om du har en androidmobil eller en iPhone.

På en iPhone visar siffran som visas i den röda runda cirkeln alla nya notifieringar (alltså lika många som finns på klockan inne i InfoMentor Hub).

På en androidmobil kommer endast några av notifieringarna (exempelvis frånvaro och utvecklingssamtal) som pushnotiser. Övrigt notifieras genom den dagliga sammanfattningen.


Hur hittar jag mina skickade meddelanden?

 1. Klicka på filtreringstratten till vänster över meddelandena (gäller både appen och webbsidan)
 2. Klicka i Skickade meddelanden
 3. Klicka på Bekräfta


Kan jag upprepa schemat för flera veckor?

Ja, du går in på en vecka där du kan lägga tider hela veckan, klickar på "Hela veckan" och sedan på "Lägg till/Ändra vecka", fylla i tiderna och sedan INNAN du sparar klickar du i Upprepa registreringar för denna vecka.


Kan jag kopiera schemat för fritids eller förskola och lägga på fler än ett barn?

Nej, inte i dagsläget.


Hur lägger jag in i schemat att mitt barn inte ska vara på förskola och/eller fritids specifika dagar?

Det finns en ruta ”Ledig” att klicka i efter varje dag i schemat. När du gör det ser pedagogerna att barnet inte ska komma den dagen.


Var anmäler jag och avslutar barnomorgsplats?

barnomsorgswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anmäler och avslutar du barnomsorgsplats.


Var registrerar och ändrar jag inkomstuppgifter?

barnomsorgswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du registrera och ändra inkomstuppgifter.


Hur hittar jag information om mitt barns extra anpassningar i skolan?

Information om ett barns extra anpassningar hittar man som vårdnadshavare under boxen Bedömning och därefter klickar man på Övrig bedömning.

För att logga in i denna box behöver man ha Bank-ID. Om man inte har Bank-ID får man vända sig till skolan för att ta del av denna information.


Var gör jag skolval för förskoleklass och årskurs 7?

barnomsorgswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs skolval inför förskoleklass och årskurs 7.

Nyheter och uppdateringar

Förändringar kring inloggning i appen InfoMentor Hub

 

Som elev och vårdnadshavare kommer man inte längre behöva logga in via en webbläsare för att parkoppla sitt konto med appen (detta görs bara en gång för varje ny enhet), utan istället kommer man kunna logga in med användarnamn (e-postadress) och lösenord direkt in i appen. Uppdatering av denna funktion kommer att komma under vecka 13. Tänk på att använda små bokstäver när du skriver in din mejladress.

Förändringen innebär följande:

 • De användare som redan använder sig av appen kommer fortsatt vara inloggade och mötas av ett engångsmeddelande som förklarar förändringen.
 • PIN-kod till appen kommer att försvinna och användare kommer istället att bli automatiskt inloggade när de öppnar appen tills dess att de själva väljer att logga ut. (Tänk på att skydda ditt konto genom att endast du kommer in på din telefon).
 • Användare som inte har en befintlig koppling till appen eller valt att logga ut sig, kommer att mötas av vår inloggningssida när de öppnar appen.

Kalender och Veckoplan slås ihop till Kalender


Veckoplan och Kalender har slagits ihop till Kalender, alltså har boxen Veckoplan försvunnit och den information som lärarna ev. skrev i veckoplan tidigare kommer återfinnas i Kalendern framöver. 

Här finns också en förklarande film:https://www.youtube.com/watch?v=ccXDuCyLbdQ Länk till annan webbplats.


Ändra fritidsschema för innevarande dag samt skriva kommentar till fritids

Från och med nu kan du som vårdnadshavare ändra tid i fritidsschemat för innevarande dag i InfoMentor. Du kan även skriva en kommentar till tidsregistreringen för innevarande dag. Denna kommentar syns av den personal som är kopplad till ditt barns fritidsgrupp.

För vårdnadshavare som har barn på Mariedalskolans särskola och har sina barn inskrivna på fritids gäller fortsatt att ändring av fritidsschema ska ske senast dagen innan pga taxibeställningar som kan behöva göras för dessa barn. Meddelanden till personalen på Mariedalskolans särskolas fritidsavdelningar behöver skickas som Meddelande i InfoMentor om man använder sig av InfoMentor i detta fall.

KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

BoU:s supportmail för InfoMentor -förskola/grundsärskola/
grundskola

MER information