Hoppa till innehåll

 

Skolskjuts, skolresor

Skolskjutsansökan behöver endast göras för elever med fritidshemsplacering, växelvis boende, farliga trafikförhållanden eller särskilda skäl behöva ansöka i e-tjänsten om skolskjuts.

Elever som uppnår avståndskravet mellan hemmet och skolan kommer automatiskt att beviljas skolskjuts inför nytt läsår. Nyinflyttade elever under pågående läsår behöver göra en skolskjutsansökan.

Elever som inte uppnår avståndskravet kommer ej att beviljas skolskjuts. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem. Skolskjutsen omfattar både skolbuss och skolbusskort.

För dig med skyddad id som vill ansöka om skolskjuts, ta kontakt med skolskjutssamordnare via telefon.


Avståndsregler
Avstånd för skolskjuts beräknas efter närmaste gångväg till den skola kommunen anvisat eller hållplats/uppsamlingsplats.
Väglängden skall vara längre än:

Årskurs

Avstånd till skola

Avstånd till hållplats

Förskoleklass och åk 1

2 km

2 km

Årskurs 2-3

3 km

2 km

Årskurs 4-6

4 km

3 km

Årskurs 7-9

5 km

4 km

Text

Skolskjuts - grundskolan

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och innebär att kommunen har ett ansvar för att grundskoleelever på ett säkert sätt ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet. Utifrån detta har sedan kommunen utformat riktlinjer för skolskjuts utifrån lokala förutsättningar och ställningstaganden. Se Riktlinjer för skolskjuts nedan.

Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen. Exempel på detta är alkolås, garanterad sittplats med bälte och årliga utrymningsövningar.

Skolskjuts bedrivs inom Vänersborgs kommun med skolbusskort i linjetrafik, upphandlad skolbusstrafik samt i undantagsfall med taxi.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven regelbundet bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna. För elever som har växelvist boende kan skolskjuts beviljas för tid som eleven bor hos den vårdnadshavare som uppfyller något av kriterierna enligt riktlinjer för skolskjuts. Skolskjuts anordnas inte utanför kommunens gränser.

Trafikförhållande

Oavsett avståndsreglerna kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms vara trafikfarlig. Eleverna ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Hänsyn till trafikförhållandena bör göras beroende på vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafiken. Barns ålder ska också vägas in vid bedömning av skolvägens säkerhet.

Val av annan skola än anvisad skola

Elever inom årskurs F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts blir berättigade till skolbusskort i kollektivtrafik, oavsett val av skola inom Vänersborgs kommun.

Skolskjutsens omfattning

Med skolskjuts avses resa till och från skolenheten. Skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat. Skolskjuts ska i första hand anordnas genom att skolbusskort erhålls för resa med kollektivtrafik. I de fall kollektivtrafiken inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlad skolskjuts. Skolskjuts beviljas endast i direkt anslutning till skoldagens början och slut, ej till eller från fritidshem.

Skolbusskort

Skolbusskortet är giltigt till och med 15:e september nästkommande läsår.

Skolbusskortet är personligt och skall ses som en värdehandling. Vid förlorat busskort faktureras en administrativ avgift på 150 kr inkl. moms för nytt busskort.

Skolskjuts - särskolan taxi

Skolskjuts sker även till kommunens särskolor. Trafiken utförs med taxi och specialfordon och styrs från Västtrafiks beställningscentral i Falköping.

Du ansöker om skolskjuts via våre-tjänst. Länk till annan webbplats. 

Trafiken är samordnad, vilket innebär att bilen i regel hämtar flera elever på sin väg in mot skolan. Det är därför viktigt att passa den tid som meddelas i början av terminen.
Missar ni tiden, ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan.

Ändringar i turen
Vid bestående förändringar av skolskjutsbehovet kontakta skolskjutsansvarig. Vid snabbt uppkomna förändringar som t ex sjukdom kan avbeställning göras direkt till beställningscentralen.

Skolskjuts - särskilda skäl

Andra skäl än avstånd som kan ge rätt till skolskjuts är funktionshinder eller annan särskild omständighet.
För skolskjuts vid varaktigt funktionshinder hos en elev (läkarintyg måste bifogas) eller vid någon annan särskild omständighet ska ansökan göras till Barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut fattas efter individuell prövning.

Du ansöker om skolskjuts särskilda skäl via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

E-tjänst för skolskjutsansökan

KONTAKT

Skolskjutssamordnare grundskolan:
Kajsa Mazolaqi

Telefon:    
0521-72 24 85

E-post:
skolskjuts@vanersborg.se

Särskoleskjutssamordnare:
Marie Martinsson

Telefon:
0521-72 12 80

E-post:
marie.martinsson@vanersborg.se

Samres beställnings­central:
010 173 02 00


Birger Sjöberggymnasiet
Box 217
462 23 Vänersborg

Besöksadress:
Idrottsgatan 3

Telefon:
0521-72 18 11

E-post:
infobsg@kunskapsforbundet.se

Hemsida
Birger Sjöberggymnasiets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.