Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-11-15

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Skolinspektionens regelbundna tillsyn

Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Vänersborg är nu genomförd. Skolinspektionen granskar regelbundet (vart tredje år) all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Övergripande god kvalitet. Skolinspektionen har bedömt att huvudmannen, Vänersborgs kommun, uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats gällande förskolan, fritidshemmen, förskoleklassen och grundskolan.

  • Gällande grundsärskolan har Skolinspektionen bedömt att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inom två områden måste förbättras; rutiner för mottagande och uppföljning av kunskapsutveckling.
  • På enhetsnivå har Torpaskolan, Tärnanskolan och Frändeskolan granskats.
  • Skolinspektionen fann inga brister gällande Torpaskolan och på Tärnan ska tre områden ( "extra anpassningar och särskilt stöd",  "förutsättningar för lärande och trygghet" och "styrning och ledning av verksamheten") följas upp.
  • Skolinspektionen riktar skarpa krav på åtgärder gällande Frändeskolan.
    Kritiken pekar på flera brister i ledning, organisation och rutiner i skolans systematiska kvalitetsarbete gällande kunskapsutveckling, arbetsro, anpassningar/särskilt stöd. Rektor ska även tillse att elevhälsans arbete förbättras och inriktas på främjande och förebyggande insatser.
    Påbörjade insatser och åtgärder:
    Inför höstterminen tillsågs att elevhälsoteamet var fullt bemannat och en specialpedagog anställdes. Verksamhetschef för F-6 och en processledare ska ge utvecklingsstöd till rektor och lärare i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionen ska följa upp insatser och resultat i mars 2018.

          Via länken kan samtliga resultat för årets tillsyn hittas.
          https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se