Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-01-19

Så jobbar vi för en trygg skola

Att elever och barn ska känna sig trygga i skola och förskola är viktigt.

- Tillsammans jobbar vi för ett öppet och positivt klimat på alla nivåer. Vi vill att vår personal, barn och elever samt vårdnadshavare ska uppleva goda sammanhang där ingen ska känna sig ensam eller utan stöd, säger Anne-Len Kriewitz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Hon säger vidare:

- Våra rutiner för att förebygga kränkande behandling och diskriminering ses ständigt över och utvecklas. Skollagsförändringarna 2011 ställer krav på att varje skola har planer på förebyggande och främjande insatser. Ändringarna ställer krav på att personal med kompletterande kompetenser ska finnas inom elevhälsan, anmälningar om kränkande behandling ska dokumenteras av personal, rektor ska informeras och rektor ska informera nämnden.

Här är en del fakta om det som gäller.

Två skyddande lagar

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och
kränkningar: skollagen (2010:800) samt diskrimineringslagen (2008:567).

Skolan har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder när någon på skolan får kännedom om att någon blir utsatt för sådan behandling. En åtgärdsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling ska finnas på varje skola.

Likabehandlingsplaner

En likabehandlingsplan ska upprättas varje år med åtgärder för att främja
lika rättigheter och möjligheter hos barn och elever oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller
sexuell läggning. Likabehandlingsplanen syftar också till att förebygga och
förhindra trakasserier.

Olyckor och kriser

Kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats för olika grupper inom Vänersborgs kommun.

Försäkringsvillkor
Skadeanmälan för olyckfallsförsäkringen

Trygghet och säkerhet i förskola och skola

Varje pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har rutiner för hur den dagliga verksamheten ska planeras gällande barnens och elevernas trygghet och säkerhet.

Det finns särskilda rutiner gällande säkerhet och ansvar vid till exempel
frånvaro, utflykter och i händelse av försvinnande. Förskolechefer och rektorer ansvar för att rutiner finns, följs och att de är kända för personal,
vårdnadshavare och barn/elever.

Verksamheten har och tar ett stort ansvar för barn och elevers säkerhet och trygghet, i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

I detta ansvar är verksamheten beroende av att få korrekta uppgifter från
vårdnadshavarna.

  • Vi behöver få barnens vistelsetider i pedagogisk omsorg, på förskolan och i fritidshemmet; tider och förändringar av tider måste meddelas.
  • Sjukanmälan och annan frånvaroanmälan till alla verksamheter måste lämnas in. Det samma gäller vid ledigheter.
  • Vi måste veta vem som har rätt att hämta och lämna i pedagogisk omsorg, på förskolan resp. på fritidshemmet. Vi behöver också veta om de till exempel får följa med kamrater hem.
  • Vi behöver aktuella kontaktuppgifter till vårdnadshavare och andra anhöriga.

Om du ändå tycker att rutiner inte fungerar eller ser andra brister kan du meddela förvaltningen genom denna länk:
Synpunkter

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se