Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-10-16

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kompetensutveckling i arbetet för lärande och inkludering

Mats Andersson ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Lena Ericsson, Anna Borg och Carianne Lundvall Karlsson

Barn- och utbildningsförvaltningen har de senaste läsåren satsat på att höja kompetensen hos personalen när det gäller arbetet med elevernas villkor för lärande och utveckling.

Satsningen sker på bred front och innefattar litteratur, studiecirklar, föreläsningar och annat. Bland annat har boken Olika är normen använts på alla förskole- och skolenheter.

Förvaltningen har inom samma ram samarbetat med Anna Borg de senaste två åren. Hon har en gedigen erfarenhet när det gäller att organisera lärmiljön så att skolsituationen blir bra för alla barn. Anna har föreläst i omgångar och i olika konstellationer för personal inom förvaltningen. I augusti 2017 hade all skolpersonal möjlighet att lyssna på Anna under en heldagsföreläsning. Därefter har hon besökt Vänersborg vid flera tillfällen för att fortsätta stöttningen.

Under vecka 41 hade varje skolas elevhälsoteam möjlighet att konsultera Anna utifrån de behov som finns på den egna skolan. Satsningen har varit oerhört värdefull när det gäller kompetensutveckling och reflektion.

Målet är att personalen ska få verktyg, organisationstips och chans till reflektion kring det stöd eleverna behöver. Tanken är att på ett systematiskt sätt kunna kombinera verklighet med forskningens perspektiv. Vid summering och reflektion kring vad man lärt sig får övriga deltagare också tips om vad de också skulle kunna införa i sina grupper framöver. Det som är bra för en elev med särskilda behov är också bra för alla elever. Satsningen främjar social inkludering i våra elevgrupper.

Denna kompetenshöjning och systematiska utvecklingsarbete sprids till många som får nya kunskaper som kan ge goda resultat för eleverna.

Anna Borg arbetar som skolsamordnare på KIND-Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet Stockholm. Anna har erfarenhet av att arbeta med social färdighetsträning i grupp för elever med sociala svårigheter och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Har även arbetat som rektor med målgruppen av elever som var i behov av olika särskilda stödinsatser. Innan dess arbetade hon bland annat som chef med ansvar att leda en kommunövergripande mobil enhet med syfta att skapa stödjande strukturer för hur grundskolor skulle stödja elever med lång problematisk skolfrånvaro.

Anna släpper i dagarna en bok som hon har skrivit tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall: Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se