Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-01-25

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Barn- och utbildningsförvaltningen satsar stort!

I ett samarbete med Skolverket skapar Vänersborgs kommun bättre förutsättningar för sin personal, barn och elever.

Tolv olika insatser för Barn- och utbildningsförvaltningens personal startade hösten 2018. Processledare för insatserna är Patricia Karlsson och Jonas Hagström.

Insatserna ska stärka vårt arbete med hur vi skapar goda förutsättningar för våra nyanlända barn och elevers lärande, vilket i sin tur gynnar alla barn och elevers lärande. Insatserna som erbjuds riktas mot kommuner med hög andel nyanlända elever i förhållande till det totala elevantalet. Till grund för insatserna ligger det uppdrag som Skolverket fått av regeringen i syfte att stärka huvudmännens förmåga att skapa goda förutsättningar för nyanlända barn och elevers lärande.

Arbetsprocessen i Vänersborgs kommun har omfattat framtagande av nulägesbeskrivning, nulägesanalys och åtgärdsplan. Nulägesanalysen har byggts på intervjuer med både elever och personal i olika personalkategorier på kommunens förskolor och skolor.

Med nulägesanalysen som utgångspunkt prioriteras följande utvecklingsområden:

 1. Systematiskt kvalitetsarbete
 2. Modersmålsundervisning,  fortbildning för modersmålslärare för ökad kompetens och kvalitet i undervisningen
 3. Studiehandling,  fortbildning för studiehandledare för ökad kompetens och kvalitet i undervisningen
 4. Vägledning för nyanlända elever – fortbildning för studie- och yrkesvägledare
 5. Traumamedveten omsorg, TMO – riktad till skolenheter och central elevhälsa
 6. Fortbildning, Språkens hus, flerspråkighet och språklig sårbarhet i skolan, elevhälsans logopeder
 7. Flerspråkighet  – utbildning anordnad av Elevhälsan
 8. Undervisning  i förskolan, den formativa lärprocessen
 9. SKUA-handledare förskolan och grundskolan
 10. Kompetensutveckling/kollegialt lärande - grundskola och grundsärskola förskola – årskurs 6
 11. Kompetensutveckling/kollegialt lärande i Skolverkets modul ”Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever”, grundskola ämneslärare, årskurs 7-9
 12. Processledarstöd, lokalt team

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se