Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-07-16

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Utbildning är viktigt! Så jobbar vi

Vänersborg har i samverkan drivit ett framgångsrikt skolnärvaroarbete i flera år, främst från 2010 och framåt.

Varför är utbildning så viktigt?

- Skolan är den i samhället som ansvarar för att barn och unga får sin rättighet till utbildning tillgodosedd, oavsett bakgrundsfaktorer såsom socioekonomiska förhållanden, föräldrarnas utbildningsnivå, boendeort och familjeförhållanden, säger Tomas Granat, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Tomas fortsätter:

- En fungerande skolgång är den enskilt största skyddsfaktorn, speciellt för barn i social utsatthet. En fungerande skolgång och betyg i grundskolans årskurs 9 är också av avgörande betydelse för elevers benägenhet att studera vidare.

Vänersborg kommun har som en av flera prioriteringar att arbeta med fullföljda studier i samverkan med andra verksamheter exempelvis Ungdomsmottagningen och Kunskapsförbundet Väst. Många insatser pågår i olika verksamheter i samverkan vad gäller fullföljda studier.

- Unga som slutfört gymnasiet har bättre möjligheter att aktivt delta i samhället, jämfört med unga som inte gjort det. Det finns ett tydligt samband mellan fullföljda gymnasiestudier och etablering på arbetsmarknaden, hälsa, social status och livschanser. Det säger såväl forskning och statistik som erfarenhet, säger Tomas Granat.

Varför behövs det att flera verksamheter samverkar för att nå fullföljda studier?

- Eftersom varje studieavbrott föregås av många olika orsaker är det ett komplext arbete, men det finns ingen mirakelmetod som fungerar i alla lägen. För att lyckas måste man utgå från den lokala kontexten och de lokala förutsättningarna och samverka, svarar Tomas Granat.

Med den här filmen vill vi visa på goda exempel men det genomförs mycket mer för att våra barn och unga ska fullfölja sina studier.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se