Gå till innehåll

Verktygsfält

Naturvårdsstrategi

Vänersborgs kommuns naturvårdsstrategi beskriver hur kommunen ska förhålla sig till naturen och dess värden. En långsiktigt hållbar utveckling av kommunen är en förutsättning för bevarande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster, men även för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Naturvårdsstrategins övergripande syfte är att synliggöra kända naturvärden i kommunen och att skapa en tydlig vägledning för hur dessa ska bevaras och utvecklas i framtiden. Den är därmed ett viktigt verktyg för planering och beslut som rör såväl användningen av mark- och vattenområden som olika naturvårdande åtgärder.

Strategin beskriver hur kommunen ska bevara och utveckla naturen genom sex olika prioriteringar:

  1. Kommunen ska aktivt arbeta med ekosystemtjänster och blågrön infrastruktur för en långsiktig och hållbar utveckling.
  2. Naturligt förekommande naturtyper och arter i kommunen ska bevaras och utbredningen av invasiva främmande arter ska minska.
  3. Förutsättningar för en hög biologisk mångfald i kommunens vattenmiljöer ska stärkas.
  4. Kommunen ska bevara och utveckla skyddsvärda träd.
  5. Ytan kommunalt skyddad natur ska öka.
  6. Tillgängligheten till naturområden och kunskap om naturen ska öka i kommunen.

Till stöd för naturvårdsstrategin finns en digital karta som visar de områden där vi känner till att det finns värdefull natur och särskilt skyddsvärda träd. Dessa områden är klassade utifrån svensk standard för naturvärdesinventeringar och visar naturvärdesklass 1-4. Kartan uppdateras kontinuerligt.

Till strategin hör även riktlinjer som ska fungera som stöd för planläggning och handläggning och vägleda hur kommunen ska förhålla sig till naturvärdesklassade områden och skyddsvärda träd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2023