Gå till innehåll

Verktygsfält

Invånardialog

På den här sidan kan du se planerade, pågående och genomförda medborgardialoger i kommunen.

Vänersborgs vision är Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Visionen vänder sig till våra medborgare och bygger på att vi tillsammans skapar den framtid som vi vill ha. För att visionen ska bli verklig är det viktigt att skapa former för delaktighet och dialog. Ett sätt att öka medborgarnas delaktighet är genom medborgardialog.

Det är de förtroendevalda i kommunen som avgör om, när och hur en medborgardialog ska genomföras. Medborgare i det här sammanhanget innefattar alla som bor, lever och verkar i Vänersborgs kommun, oavsett medborgarskap.

Funktionshinderprogram

Varför behöver kommunen en plan för funktionshinderfrågorna?

Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor än andra människor inom samtliga samhällsområden. Därför behöver Vänersborgs kommun ett styrande dokument som säkerställer att personer med funktionsnedsättning har tillgång till samma rättigheter gällande delaktig och tillgänglighet som övriga befolkningen.

Vad är frågan?

Vad händer om vi lägger ett funktionshinderperspektiv på kommunens vision, attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet?

Vilka hinder finns det för att nå jämlika förutsättningar i livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning?

Vad hoppas vi på?

Vi behöver mer kunskap om våra invånares förutsättningar, erfarenheter och idéer för att skapa en produkt som stämmer överens med vad våra invånare faktiskt behöver.

Riktar sig dialogen till några särskilda grupper?

Vi riktar oss till personer med funktionsnedsättning och till andra intresserade så som anhöriga och vänner.

När kommer dialogen att ske och på vilket sätt?

Dialogcafé i kommunhuset 5, 13 oktober 18-20. (Anmälan till Erika.johansson@vanersborg.se.) Digital dialog 20 oktober via Teams.

Uppsökande dialoger för dem som är svåra att nå eller behöver speciellt anpassat format.

Vad gör vi med resultatet?

Resultatet kommer att sammanställas och återkopplas till de som deltagit i dialogerna via e-post (i första hand). Därefter kommer underlaget att bearbetas av kommunens tjänstemannagrupp för att sedan analyseras av Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. De slutsatser som dras kommer sedan att följa med in i färdigställandet av själva planen som sedan beslutas av kommunfullmäktige i början av 2023.

Hur ska resultatet presenteras?

När planen är beslutad av kommunfullmäktige kommer det att publiceras som en nyhet på kommunens hemsida. De som varit delaktiga i arbetet kommer att få ett utskick i samband med nyheten.

Senior i VBG

(se hemsidan Senior i VBG - Vänersborgs kommun (vanersborg.se )

Vad handlade dialogen om?
Mellan den 1 februari och 11 mars 2022 genomförde Senior i VBG en enkät som fanns tillgänglig på Facebook, hemsidan och träffpunkterna. Syftet med enkäten var att undersöka hur och var seniorer får information om aktiviteter.

Vad kom man fram till?
En särskild sida på kommunens hemsida, som heter Senior i VBG skapades, för att samla all information om aktiviteter och annat riktat till seniorer på ett och samma ställe. Detta var bland annat vad seniorerna saknade, visade enkäten. Sidan har sen utvärderats i dialoger med seniorer.

Vad blir fortsättningen?
Ett årshjul har skapats för att kontinuerligt säkra att man får in önskemål och behov från målgruppen och kan planera verksamhet utifrån vad som uttrycks.

Medborgarlöfte Torpa

Vad handlade dialogen om?
Ett av två medborgarlöften för 2022 är bostadsområdet Torpa. Tillsammans med polisen har kommunen gjort en kartläggning av hur Torpaområdet såg ut (den fysiska miljö) och hur folk som bodde i området har det.

I dialogen ville kommunen veta vad invånarna säger och tänker om den här beskrivningen av området och de som bor där. Hur väl stämmer kommunens och polisens bild med invånarnas? Vad ser invånarna som kommunen inte har sett? Sen handlade dialogen om hur alla tillsammans kan jobba för att öka tryggheten i området.

Vad kom man fram till?
Efter en trygghetsvandring tillsammans med folk som bor i Torpaområdet har en arbetsgrupp startat på kommunen (med polisen och Vänersborgsbostäder). Arbetsgruppen har träffat invånarna för att berätta vad man gjort hittills och vad man ska göra framåt i den fysiska miljön för att öka känslan av trygghet i området.

Vad blir fortsättningen på den?
Andra delar av kartläggningen kommer kommunen arbeta vidare med tillsammans med Vänersborgsbostäder och polisen. Arbetet kommer resultera i en aktivitetsplan. När det är dags att genomföra aktiviteter ska invånarna få information om det.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023