Gå till innehåll

Verktygsfält

Program för bevarande och utveckling - Vänersborgs innerstad

Program för bevarande och utveckling - Vänersborgs innerstad antogs av kommunfullmäktige i mars 2020. Programmet avser att underlätta bevarande och utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Vänersborgs riksintressanta innerstad. Programmet ska fungera som ett besluts- och kunskapsunderlag för kommunens arbete med detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.

En målsättning är att programmet ska väcka stolthet och intresse hos stadens invånare, fastighetsägare och hos de myndigheter som på olika sätt arbetar med den fysiska miljön. Syftet är också att inspirera till att göra förändringar som stärker Vänersborgs värdefulla kulturhistoriska särdrag samtidigt som det bidrar till utvecklandet av en levande och modern stad.

På Mina sidor kan programmet beställas som tryckt publikation till självkostnadspris, 300 kronor inklusive moms.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024