Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av detaljplan för del av Holmängen 1:1, väster om Östra vägen, nr 539

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av Holmängen 1:1, väster om Östra vägen, nr 539.

Planområdet inbegriper Holmängens nya skola och ligger sydost om Vänersborgs centrum. Det avgränsas av järnvägen i väster och Östra vägen i öster.

Syftet med ändring av detaljplan är att ge bättre förutsättningar för en trygg miljö kring gång- och cykelvägen genom att ta bort planbestämmelsen om bullerskydd längs östra sidan av järnvägen. Orsaken till att kommunen vill ta bort kravet på ett bullerskydd i detaljplanen är att bullernivåerna inte blir så höga att det behövs samt att ett stort avskärmande plank skulle bidra till en otrygg miljö och en visuell separering av stadsdelarna i ett område där särskilt många barn och ungdomar vistas.

I samband med att ändringen görs kommer planen att digitaliseras och anpassas till Boverkets riktlinjer för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga detaljplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag.

Planför­slaget var på samråd under perioden 8 – 29 september 2023 enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du samrådshandlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 645.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 2018-09-18 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2023