Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av detaljplan för kvarteret Segmentet, Båbergs industriområde

GRANSKNING PÅGÅR MELLAN 27 MARS OCH 26 APRIL 2024

Bild som visar planområdet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Segmentet, Båbergs industriområde. Planområdet ligger i Trestad Center och omfattar fastigheterna Segmentet 1 och Äspered 3:2. Planområdet avgränsas av Stampgatan, Äsperedsvägen och E45/väg 44.

Syftet med planändringen är att för fastigheten Segmentet 1 utöka byggrätten och komplettera tillåten markanvändningen med kontor. Den allmänna platsen på fastigheten Äsperöd 3:2 kommer anpassas till befintliga förhållanden.

Planför­slaget var på samråd under perioden 6 december 2022 - 10 januari 2023. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

Planförslaget är på granskning under perioden 27 mars - 26 april 2024 enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du granskningshandlingar.

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 26 april 2024. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 510.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1995-10-25 Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 496.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse Pdf, 250.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1995-10-25 Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024