Gå till innehåll

Verktygsfält

Om Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en parallell skolform till grundskolan.

Anpassad grundskola är till för de barn och ungdomar som inte bedöms ha förutsättningar att uppfylla grundskolans betygskriterier på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskola omfattar årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Det är barnets vårdnadshavare som har möjlighet att ge sitt medgivande till att deras barn mottas i anpassad grundskola efter att en skolformsutredning säkerställt att barnet tillhör anpassade grundskolans målgrupp.

Anpassad grundskola har en egen läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i anpassad grundskola, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Det är också möjligt att läsa ämnen enligt grundskolans kursplan och därmed bedömas och få betyg utifrån den.

Att gå i anpassad grundskola kan se olika ut.
Vissa elever har sin skolgång i ”hemskolan” som integrerad elev i en grundskoleklass. Andra elever väljer att få sin utbildning på de skolor där det finns klasser för anpassad grundskola, Mariedalskolan och Torpaskolan. De elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av anpassad grundskola ämnen läser istället ämnesområden.

För varje ämne eller ämnesområde i anpassad grundskola finns en kursplan med syfte, centralt innehåll och betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper. Det finns också möjlighet att kombinera ämnen och ämnesområden, utifrån varje elevs behov.

Vill du veta mer om våra anpassade grundskolor?

Vänd dig till rektor på respektive skola eller till vår samordnare för anpassad grundskola.

Fritidshem finns för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov då förälder arbetar eller studerar. För skolbarn från 6 år, till vårterminen det år de fyller 13 år, erbjuds plats i fritidshem eller i familjedaghem (pedagogoisk omsorg). För skolbarn över 13 år som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) erbjuds korttidstillsyn för ungdomar.

Fritidshem finns på varje F-6 skola. Kontaktuppgifter hittar ni under respektive skola.

Ansökan
Ni ansöker om plats på fritidshem för ert barn via vår e-tjänst. Kontakta administratör för barnomsorg om ni inte har möjlighet att ansöka via e-legitimation (BankID). Har ni som ska söka fritidshem skyddad identitet kontaktar ni administratör för barnomsorg direkt på telefontiden.
Ansökan görs till ett område, inte till en specifik skola.

Logga in och markera det barn som ansökan ska göras för och välj alternativet "Ansökan barnomsorg". Kontrollera att uppgifterna som finns på er är korrekta, fyll i omfattning av tid, önskat område, vilken verksamhet ansökan avser (fritidshem). När ansökan är klar kan ni välja att få ett bekräftelsemail till den e-postadress som ni uppgett.

Garantidatum
För fritidshemsansökningar finns inget garantidatum. När ansökan inkommer ordnas plats på fritidshem snarast utefter era önskemål. Tänk på att lämna sysselsättningsintyg för att visa upp rätt till fritidshemsplatsen.

Placeringsbeslut
Placeringsbeslut skickas hem när placering är färdig. Vistelsetidsschema för barnet läggs in i infomentor och inkomstuppgifter för hushållet lämnas på e-tjänsten.


Vänersborgs kommun tillhandahåller service via e-tjänst till föräldrar som vill söka kommunal barnomsorg.

Här kan alla ärenden som rör barnomsorg utföras:

  • Ansökan om ny och omplacering av barnomsorg  
  • Registrera inkomstuppgifter  
  • Uppsägning av barnomsorg

Ansökan
Du ansöker om plats på fritidshem för ditt barn via vår e-tjänst med e-legitimation.

Uppsägning
För att avsluta fritidsplacering loggar ni in på barnomsorgswebben. Ni klickar på barnets namn och väljer Avsluta placering. Det är två månaders uppsägningstid och ni behöver välja datum att avsluta plats minst två månader framåt.
Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning.

Inkomst
Du betalar procentuellt och det är hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst som avgör hur mycket du ska betala, likväl barnets ålder och antal barn i hushållet. Detta gäller samtliga barn i hushållet oavsett om de är gemensamma eller inte.
Med hushåll menas ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer som har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Du anmäler din avgiftsgrundande inkomst via vår e-tjänst.

Finns det uppsägningstid?
Ja, det är två månaders uppsägningstid och det gäller för både förskole- och fritidsplaceringar. Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning.

Hur ansöker vi om fritids?
Ansökan görs via vår e-tjänst, kallad barnomsorgswebb. För att kunna logga in krävs e-legitimation (bankID).

Inkomstjämförelse
Varje år gör Barn- och utbildningsförvaltningen en inkomstjämförelse gällande två år bakåt i tiden. Att kontrollen görs två år i efterhand beror på att det inte är möjligt att genomföra kontrollen före dess att Skatteverket har färdigställt taxeringen för året som är aktuellt för kontoll.

När kontrollen sker hämtas årsinkomst från Skatteverket. Vi delar din årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. I dessa fall räknar vi om avgiften och får fram vilket belopp du skulle ha betalat eller har betalat för mycket.

Har du betalat för lite i barnomsorgsavgift får du en extra faktura på beloppet som du har betalat för lite. Har du betalat för mycket i barnomsorgsavgift får du pengar tillbaka.

Vad gäller när vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös?
Fritidsbarnet har inte längre rätt till en fritidsplats.

Varför efterfrågas sysselsättningsintyg?
Sysselsättningsintyg efterfrågas för att placeringsgrund ska kunna styrkas för placeringar på förskola som är mer än 15 timmar per vecka samt för fritidsplaceringar. Intyg ska inkomma från båda vårdnadshavarna. Exempel på intyg är tjänstgörings-, studie- och sjukintyg och det ska vara underskrivet av behörig person. Vid egen firma kan ett registerutdrag skickas in.
Intyget ska inte vara äldre än 1 månad.
Inkommer inget intyg får förskolebarn endast gå 15 timmar per vecka och skolbarns fritidsplacering upphör.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023