Gå till innehåll

Verktygsfält

Familj, barn och ungdom

Familjeliv har vi alla erfarenhet av - förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor.

På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Vänersborgs kommun kan erbjuda familjer, barn och ungdomar upp till 20 år.

Kontakta mottagningsgruppen om du misstänker att en barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. Mer information finner du under rubriken "Misstanke om barn som far illa". 

 

Misstanke om barn som far illa eller behöver stöd

Om du är orolig för hur barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd och/eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller ej kan du kontakta mottagande socialsekreterare och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Socialtjänsten måste ta reda på om det finns skäl till oro för barnet. Om anmälan är allvarlig kan socialtjänsten genoföra en utredning mot familjens vilja.

Oavsett vem som tar kontakt med oss är första steget alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen samt den oro som framkommit utifrån anmälan som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Ofta är det bra att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt exempelvis anhöriga, vänner och myndighetspersoner såsom skola, barnomsorg m m.

Man kan vara anonym

Om du vill vara anonym så har du rätt till detta och socialtjänsten måste ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

För socialtjänsten innebär det svårigheter med anonym anmälan, då det inte finns möjlighet att ta ny kontakt om oklarhet i uppgifter framkommer.

Vilka kan hjälpa mig med stöd?

Mer information finns i broschyren "En hjälp till dig som anar, en broschyr om anmälningsplikt" från BRIS.

Rädda Barnens föräldratelefon: 020-786 786.

Kontakt

Mottagare - familj, barn och ungdom

Telefon: 0521-72 19 90

Telefax: 0521-72 17 31

Öppet: måndag-fredag kl 08.30-16.30, lunchstängt kl 12.00-12.30

Övrig tid kontakta socialjouren, se relaterad information nedan.

Utredningsgrupp barn och unga

Ansökan och anmälan

När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning.

När någon anmält oro för barn eller tonåring görs en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte.

Förhandsbedömningen får ta två veckor. Vid beslut om att inleda utredning lämnas ärendet över till utredningsgrupp barn och unga.

Hur går en utredning enligt Socialtjänstlagen till?

Du och din familj kommer att möta en eller två socialsekreterare. Ni gör tillsammans en utredningsplanering där ni bokar tider för möten och om    t ex skola/förskola, sjukvård, släkt eller polis ska kontaktas.

Utredningstid

En utredning ska göras skyndsamt och vara klar inom fyra månader.

Barns behov i centrum (BBIC)

Utredningen görs enligt BBIC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet.

Avslutning

När alla intervjuer är gjorda och uppgifter inhämtats färdigställs utredningen. Familjens styrkor och svagheter vägs samman utifrån barnets behov i en analys. Analysen leder fram till en bedömning och beslut om eventuell insats. Till alla insatser görs en vårdplan som beskriver målen i insatsen.

Vad är en insats?

Insatser är stöd och behandling enligt SoL - socialtjänstlagen. Beslut om insats kan också ske enligt LVU - lagen om vård av unga i de fall familjen själv eller den unge inte ser problemet och riskerna med t ex missbruk eller våld i nära relation. Ett sådant beslut avgörs i förvaltningsrätten. 

Exempel på insatser som utredningsgruppen barn och unga kan besluta om:

  • Familjearbete via Plantaget
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Familjehem
  • Institutionsvård

Uppföljning, förändring och avslut av insatser

Alla insatser följs upp från allt mellan varje vecka till 4 gånger per år. Vid uppföljning intervjuar socialsekreteraren och den som utför insatsen om hur insatsen fungerar. När målen i vårdplanen är uppnådda avslutas insatsen. 

Stöd till barn och ungdom

Vänersborgs kommun erbjuder råd och stöd till barn och ungdom via flera olika verksamheter.

  • Råd och stöd öppenvårdsverksamhet
  • Ungdomsmottagningen
  • Brottsoffermyndigheten
  • Mini-Maria

Läs mer om ovanstående verksamheter under Relaterad information.

 

Barnahus Fyrbodal

Ålder 0–18 år

När ett barn har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp är det många yrkesgrupper och myndigheter som kopplas in. Barnahus Fyrbodal finns för att barnet inte ska slussas runt mellan olika myndighetslokaler.

När ett barn har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp är det många yrkesgrupper och myndigheter som kopplas in. Barnahus Fyrbodal finns för att barnet inte ska slussas runt mellan olika myndighetslokaler.

En bärande tanke är också att höja kvalitén i utredningarna och på så sätt kunna fria eller fälla fler misstänkta förövare i domstol.

De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott samt hedersrelaterade brott.

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

Som förälder skall man alltid ta kontakt med socialtjänsten om barnet blivit utsatt. Socialtjänsten tar sedan en kontakt med Barnahuset.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024